Kratek opis modulov

Študent ob vpisu izbere modul, ki mu določa dva obvezna modulska predmeta ter okvirno področje dela pri praktičnem predmetu Statistično svetovanje ter magistrski nalogi. Predmete ostalih modulov lahko izbere kot izbirne predmete.

Biostatistika

Koordinator: izr. prof. dr. Maja Pohar Perme (maja.pohar@mf.uni-lj.si)

Vsakršna teorija v medicini mora biti preverjena tudi v praksi. Statistika je nujen del vseh medicinskih raziskav od zasnove do interpretacije rezultatov, v bioloških in biotehniških vedah je najbolj uporabno orodje znanstveno-raziskovalnega dela. Korektno načrtovani in analizirani poskusi so vez med stroko in statistiko. Vroča tema je genetika. Največji gospodarski uporabnik je farmacija.

Obvezna modulska predmeta: Analiza zgodovine dogodkov, Načrtovanje in analiza poskusov

To call in the statistician after the experiment is done may be no more than asking him to perform a post-mortem examination:
he may be able to say what the experiment died of. (R.A.Fisher)

Družboslovna statistika

Koordinator: izr. prof. dr. Aleš Žiberna (ales.ziberna@fdv.uni-lj.si)

Statistika se uporablja na vseh področjih družboslovnega raziskovanja. Omogoča, da rezultati tržnih raziskav in raziskav javnega mnenja ter volilne napovedi niso le ugibanja. Del nje je tudi analiza omrežij (na primer političnih) in preverjanje družbenih zakonitosti.

Obvezna modulska predmeta: Kategorični in merski modeli v družboslovju, Statistični vidiki zbiranja podatkov

Ekonomska in poslovna statistika

Koordinator: red. prof. dr. Irena Ograjenšek (irena.ograjensek@ef.uni-lj.si)

V podjetjih je statistika nepogrešljiva v storitvenem (npr. zavarovalništvu, trgovini) in predelovalnem sektorju. Uporablja se na strateški ravni in ravni funkcij (npr. trženje, prodaja, finance). Na makro ravni predstavlja analitično osnovo pri oblikovanju ekonomskih politik.

Obvezna modulska predmeta: Poslovna statistika, Ekonomska statistika

If you think that statistics has nothing to say about what you do or how you could do it better, then you are either wrong or in need of a more interesting job. (S. Senn)

Matematična statistika

Koordinator: izr. prof. dr. Mihael Perman (mihael.perman@fmf.uni-lj.si)

Uporabna statistika je splet znanj iz matematike, teoretičnih podlag statistike, zmožnosti programiranja in zmožnosti komunikacije s strokovnjaki s področij uporabe.  Matematični modul nudi bolj poglobljen pristop k metodološkim osnovam statistike, kar je koristno z tako za razvoj novih pristopov kot tudi za zanesljivo in ustrezno uporabo že obstoječih metod.

Pogoj za vpis na modul Matematična statistika je izbira strokovno izbirnih predmetov Verjetnost in Teorija mere.

Obvezna modulska predmeta: Teorija mere, Statistika 2

Študij je zanimiv, zahteven, učni primeri pa kažejo raznolikost uporabe pri praktični uporabi pri delu
(študent 1.letnika)

Strojno učenje

Koordinator: doc. dr. Jure Žabkar (jure.zabkar@fri.uni-lj.si)

Strojno učenje združuje statistiko in računalništvo, dobro utemeljeno metodologijo in učinkovite inženirske pristope za napovedovanje, razvrščanje v skupine in druge naloge sodobne analize podatkov.

Obvezna modulska predmeta: Uvod v strojno učenje, Napredne metode strojnega učenja

Tehniška statistika

Koordinator: red. prof. dr. Gregor Dolinar (gregor.dolinar@fe.uni-lj.si)

Kakovost izdelkov je bistveni pogoj za uspešno delovanje podjetij, zato so v vseh večjih podjetjih zaposleni strokovnjaki, ki med drugim s statističnimi metodami načrtujejo, spremljajo in preverjajo kakovost izdelkov ter proizvodnega procesa.

Obvezna modulska predmeta: Statistično obvladovanje procesov, Načrtovanje in analiza poskusov

Uradna statistika

Koordinator: izr. prof. dr. Mojca Bavdaž (mojca.bavdaz@ef.uni-lj.si)

Uradna statistika je nepogrešljiva za organizacije, ki (so)ustvarjajo uradno statistiko tako na nacionalni ravni (npr. Statistični urad RS, Banka Slovenije, AJPES, NIJZ itd.) kot v mednarodnem prostoru (npr. Eurostat, ECB, OECD itd.). Dobro poznavanje uradne statistike je pomembna kompetenca za vse institucionalne uporabnike uradnih statističnih podatkov (npr. ministrstva, zbornice in združenja, raziskovalne inštitute). Uradno statistiko pa je koristno poznati zaradi splošne razgledanosti ne glede na sektor in vrsto zaposlitve, saj pokriva raznovrstna področja (ekonomijo, demografijo, zdravstvo, izobraževanje, okolje in energijo, znanost in tehnologijo itd.).

Obvezna modulska predmeta: Osnove uradne statistike, Področja in orodja uradne statistike

He uses statistics as a drunken man uses lamp-posts--for support rather than illumination. (A. Lang)

Kontakt

Glavni kontakt:
e-pošta: info.stat (at) uni-lj.si

Kontakt za administrativna vprašanja (vpis, tehnična vprašanja):
Katarina Erjavec Drešar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
št. sobe: AN012C-ŠTU
telefon: 01 4768 209
e-pošta: katarina.erjavec-dresar (at) fe.uni-lj.si